Košík

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „eshop“) na adrese [Vložte adresu eshopu].
2. Predávajúcim je [Vložte názov spoločnosti], so sídlom [Vložte adresu spoločnosti], IČO: [Vložte IČO], zapísaná v obchodnom registri vedenom [Vložte názov súdu], oddiel: [Vložte oddiel], vložka č.: [Vložte vložku].
3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom eshopu.

II. Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby.
2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

III. Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, najneskôr však do konca záručnej doby.
2. Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho alebo elektronicky na emailovú adresu: [Vložte email].
3. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru a popísať vadu, prípadne priložiť fotodokumentáciu vady.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
2. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na:
  a. bezplatnú opravu tovaru,
  b. výmenu tovaru,
  c. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  d. odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.
3. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci na základe povahy vady a možností jej odstránenia.

V. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok eshopu.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.
3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 7.6.2024.